อนุสัญญาฉบับที่ 116
ว่าด้วยการแก้ไขบางส่วนของอนุสัญญา
(Convention concerning Final Articles (Revision), 1961)

ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2505 (1962)

สรุปสาระสำคัญ
          กำหนดให้ตัดข้อความเกี่ยวกับบทบัญญัติท้ายบทที่มีไว้เพื่อการนำเสนอรายงานโดยคณะ ประศาสน์การของสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ่ต่อที่ประชุมสามัญ เรื่องการนำอนุสัญญาไปใช้ปฏิบัติงานได้ออก และนำข้อความ "เมื่อใดที่พิจารณาได้ว่ามีความจำเป็น คณะประศาสน์การของสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ต้องนำเสนอรายงานเรื่องการนำอนุสัญญานี้ไปใช้ปฏิบัติงานได้ต่อที่ประชุมใหญ่ และต้องตรวจสอบความต้องการในการบรรจุ วาระการประชุมเรื่อง ปัญหาที่ทำให้ต้องแก้ไขอนุสัญญา โดยทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน" เข้ามาใส่แทนที่

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2009 เวลา 05:11 น. )