อนุสัญญาฉบับที่ 88
ว่าด้วยการจัดตั้งบริการจัดหางาน
(Convention concerning the Organization of the Employment Service, 1948)

ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2512 (1969)

สรุปสาระสำคัญ
           สมาชิกแต่ละประเทศต้องมี หรือรับประกันว่ามีบริการจัดหางานโดยให้เปล่าแก่ประชาชน และต้องมีสำนักงานบริการจัดหางานในท้องถิ่น และเขตต่าง ๆ ตามความเหมาะสมในจำนวนที่เพียงพอ และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกต่อนายจ้างและลูกจ้าง และให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ในการดำเนินงานของสำนักงานจัดหางานและการพัฒนานโยบายจัดหางาน พนักงานจัดหางานต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีสถานภาพและสภาพการทำงานเป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของรัฐบาลและอิทธิพลภายในอกที่ไม่เหมาะสม หน่วยงานที่มีอำนาจต้องดำเนินมาตรการที่จำเป็น เพื่อสร้างความมั่นคงในการร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างบริการจัดหางานของรัฐและหน่วยงานจัดหางานของเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2009 เวลา 05:07 น. )