องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ พร้อมสนับสนุนประเทศไทยเป็นศูนย์การอบรมผู้ตรวจสอบ
ด้านการบินของภูมิภาค และชื่นชมการดำเนินการของรัฐบาลไทยในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้าน
การบินพลเรือนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

วันนี้ (26 ก.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอลูมูยีหวา เบนาร์ด อลิว ประธานคณะมนตรีองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ณ ห้องโดมทอง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 13.30 น. เนื่องในโอกาส
เดินทางเยือนไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุม ICAO Global Aviation Cooperation Symposium
(GACS) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 ที่ จ.ภูเก็ต

นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับประธานคณะมนตรี ICAO และคณะ พร้อมทั้งขอบคุณ ICAO ที่ให้
คำแนะนำและประสานงานทำให้การบินพลเรือนของไทยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสู่ระดับ
สากล และแสดงความยินดีที่การประชุม GACS ครั้งที่ 3 ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญ
ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินระหว่างกัน และพัฒนา
ความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในอนาคต

ขณะที่ประธานคณะมนตรี ICAO กล่าวว่า ขอบคุณไทยที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัด
การประชุม GACS ครั้งที่ 3 เป็นอย่างดี พร้อมทั้งชื่นชมการดำเนินการของรัฐบาลไทยในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาด้านการบินพลเรือนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่ง ICAO
ยินดีสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ไทยตั้งไว้ โดยขอให้ไทยรักษา
ระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินให้ดียิ่งขึ้นไป พร้อมทั้งหวังว่าไทยจะสนับสนุน
การดำเนินงานของสำนักงาน ICAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่จัดตั้ง ณ กรุงเทพฯ ด้วย
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาค

ขณะเดียวกัน ทั้ง 2 ฝ่ายยินดีที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทย และ ICAO มีความใกล้ชิดมากขึ้น
โดยไทยถือเป็นประเทศสมาชิกแรกเริ่มของ ICAO ซึ่งไทยยืนยันว่าจะพัฒนาระบบการกำกับดูแล
การบินพลเรือนให้เป็นมาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ตรวจสอบ
ด้านการบินที่ยังขาดแคลน จึงจะร่วมมือกับ ICAO ในการฝึกฝนบุคลากร เพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์การอบรมผู้ตรวจสอบด้านการบินของภูมิภาค ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทุกประเทศต่อไปในอนาคต

ขอบคุณข่าวจาก
https://news.thaipbs.or.th/content/282081

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2019 เวลา 08:13 น. )