"รมว.เกษตรฯ" สั่งกรมวิชาการเกษตร ตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตผลไม้ภาคใต้ สร้างความมั่นใจ
ตลาดต่างประเทศ ขยายตลาดส่งออก ป้องกันปัญหาราคาตก

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้
กรมวิชาการเกษตรเร่งเร่งตรวจประเมินให้การรับรองผลไม้ภาคใต้ตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร
ที่ดี (GAP) และมาตรฐานโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือก (GMP) ให้ทันฤดูการส่งออกปี 2562 ขณะนี้
เตรียมให้การรับรองมาตรฐาน GAP และ GMP ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต โดยคณะกรรมการจะพิจารณารับรอง GAP แปลงทุเรียน
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 3263 แปลงและวันที่ 2 สิงหาคมรับรองเพิ่มอีก 3550 แปลง มังคุด 3055 แปลง
ส่วนการรับรองมาตรฐาน GMP ของโรงคัดบรรจุดำเนินการแล้ว 419 โรง เหลืออีก 93 โรงจะเร่งพิจารณา
ในต้นสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้สาเหตุที่เนื้อที่ให้ผลเงาะลดลงเนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ทุเรียน มังคุด
ส่งผลให้ผลผลิตลดลง และลองกองมีเนื้อที่ปลูก 57,443 ไร่ ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 22.77 เนื้อที่
ให้ผล 56,121 ไร่ ลดลง ร้อยละ 22.33 ผลผลิตรวม 25,145 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.61 ผลผลิต
448 กก./ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.37 สำหรับลองกองแม้เนื้อที่ให้ผลลดลงเนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยน
ไปปลูกพืชชนิดอื่น แต่ผลผลิตกลับเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีช่วงแล้งที่เหมาะสมให้ลองกองออกดอกมากกว่า
ปีที่ผ่านมาจึงส่งผลให้ผลผลิตปีนี้เพิ่มมากขึ้น

ขอบคุณข่าวจาก
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/842134

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2019 เวลา 08:29 น. )