สศก.ประเมินน้ำท่วมฉุดจีดีพีภาคเกษตรเหลือ 2%

น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุว่า จากสถานการณ์น้ำท่วม
ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากพายุโพดุล ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย ขณะนี้
ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ชัดเจนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสำรวจความเสียหายที่
ชัดเจนหลังน้ำลดรวมทั้งผลกระทบจากพายุลูกใหม่ทาจิกิ ที่เข้าไทยวันนี้

จากการประเมินเบื้องต้น พบว่า จะกระทบพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวในหลายจังหวัดภาคอีสาน
เสียหาย ทำให้ผลผลิตข้าวลดลงจากก่อนหน้าที่ประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมาที่เสียหายหลายแสนไร่
แต่เชื่อว่าข้าวเพื่อการบริโภคจะไม่ขาดแคลน แต่ข้าวเพื่อการส่งออกอาจจะมีปริมาณลดลงและราคาสูงขึ้น
เพราะผลผลิตน้อย

ทั้งนี้ สศก.ประเมินว่า จากผลผลิตข้าวที่ลดลงทั้งจากปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม จะส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัว
สูงขึ้น ทั้งข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว ทำให้การปลูกข้าวฤดูกาลหน้า เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าว
ที่มีราคามากขึ้น โดยเฉพาะข้าวเหนียวที่มีราคาสูงในปีนี้

สำหรับแนวโน้มผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร หรือ GDP สินค้าเกษตร ในปีนี้ สศก.คาดการณ์ว่าจากปัญหา
ภัยแล้งและน้ำท่วม จะส่งผลให้ GDP ภาคเกษตร จะขยายตัวเพียงร้อยละ 2 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว
ได้ร้อยละ 2.3 - 3 และชะลอตัวลงจากปีที่แล้วที่ขยายตัวร้อยละ 4.6


ขอบคุณข่าวจาก https://news.thaipbs.or.th/content/283683

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 04 กันยายน 2019 เวลา 09:00 น. )