new2.png

เอกสารแปล เรื่องงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green jobs)

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) ILS 62
2 องค์การแรงงานระหว่างประเทศบรรษัทการเงินระหว่างประเทศเริ่มปฏิบัติการกลยุทธ์เพื่อสร้างหัวหน้างานผู้หญิงในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป ILS 45
3 มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ แรงานโยกย้ายถิ่นฐาน และการค้ามนุษย์ ILS 77
4 สภาพการจ้างงานที่เลวร้ายเป็นประเด็นท้าทายหลักสำหรับการมีงานทำในทั่วโลก ILS 32
5 ไม่ควรจำกัดว่างานใดเหมาะสมกับเพศไหน ILS 41
6 นานาประเทศเรียกร้องให้ดำเนินการการคุ้มครองทางสังคมทั่วโลก ILS 32
7 จากแผงขายของในตลาดสู่โลกเทคโนโลยีสารสนเทศ ILS 29
8 องค์การแรงงานระหว่างประเทศและกลุ่มบริษัท H&M ขยายความเป็นหุ้นส่วน ILS 32
9 มาตรฐานแรงงานไทย (TLS. 8001-2010) กับอนุสัญญาพื้นฐาน และมาตรฐานด้านแรงงานและจรรยาบรรณทางการค้าอื่น ๆ ILS 10
10 การกำหนดเวลาทำงานในสถานที่เลี้ยงสัตว์ (Farm) ILS 315
11 การประเมินคุณค่าของงาน ILS 209
12 ข้อมูลเรื่อง สรุปหลักการเรื่อง การคัดเลือกผู้แทนขององค์กรแรงงาน ภายใต้อนุสัญญาฉบับที่ 87 ILS 169
13 การเจรจาหารือประเด็นแรงงานระหว่างไทย-อียู ILS 468
14 ข้อมูลด้านอาชีวอนามัย สำหรับกลุ่มแรงงานอิสระ แรงงานตามฤดูกาล และแรงงานนอกระบบ ของประเทศสมาชิกอาเซียน ILS 1191
15 สิทธิการลาพักผ่อนประจำปีของลูกจ้างในประเทศสมาชิกอาเซียนและกลุ่ม G7 ILS 1137
16 การคุ้มครองสิทธิแรงงานของคนงานทำงานบ้าน (Domestic Workers) ตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILS 419
17 สถานการณ์แรงงานระหว่างประเทศ เรื่อง กฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแรงงานในประเทศไทย Administrator 370
18 สถานณการณ์แรงงานระหว่างประเทศ เรื่อง ห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chains: GSC Administrator 642
19 คำแปลอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยฯ Administrator 519
20 รายงานผลการสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98 Administrator 454
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL