ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ใช้มาตรการด้านการคลังเพื่อการพัฒนาศักยภาพคน-
สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาเสริมบทบาทด้านการพัฒนาทักษะของแรงงานโดยเฉพาะ
ในหลักสูตรการอบรมทักษะขั้นสูง (Advanced Technology) ที่เป็นที่ต้องการของ
อุตสาหกรรม และเป็นทักษะที่จำเป็นเพื่อการปรับตัวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

ซึ่งจะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ กลางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ โดยอนุมัติให้สิทธิ-
ประโยชน์สำหรับพัฒนาทักษะพนักงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมขั้นสูง (STEM)
โดยการให้สิทธิประโยชน์แก่สถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรมเฉพาะทาง หรือผู้ประกอบการ
ฝึกอบรมเอง โดยสามารถหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นจาก 2 เท่า เป็น 2.5 เท่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) หรือไม่ก็ได้รับสิทธิ์นี้ แต่หลักสูตรนี้ต้องได้รับการรับรองจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) หรือสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

ทั้งยังเห็นชอบขยายการให้สิทธิประโยชน์ ด้านการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขัน เช่น การให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการที่ได้ลงทุนหรือมีค่าใช้จ่าย
ด้านการฝึกอบรมที่เข้าข่ายเป็นการอบรมทักษะขั้นสูงโดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เป็น
2 เท่าของเงินลงทุน หรือค่าใช้จ่าย ให้สิทธิประโยชน์กับการจ้างงานบุคลากรทักษะสูงโดยเฉพาะ
ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมขั้นสูง เช่น สนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่จ้างงานใหม่
ที่เป็นบุคลากรทักษะสูงโดยเฉพาะในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีให้สามารถ นำค่าจ้าง
เงินเดือนหักค่าใช้จ่ายได้ 1.5 เท่า และกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบ
อัตโนมัติโดย สามารถนำค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบอัตโนมัติมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณ
ภาษีได้ 2 เท่าจากเดิม 1.5 เท่าด้วย.

ขอบคุณข่าวจาก
https://www.thairath.co.th/news/business/1657970

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 11 กันยายน 2019 เวลา 03:12 น. )