สรุปตราสารที่เกี่ยวข้องกับ มรท.
ตัวบทอนุสัญญา CRC จาก กระทรวงการต่างประเทศ
ตัวบทอนุสัญญา CRMW จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ตัวบทอนุสัญญา CRPD จากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
ตัวบทอนุสัญญส CEDAW จากกระทรวงการต่างประเทศ
ตัวบทอนุสัญญา ICCPR จากกระทรวงการต่างประเทศ
ตัวบทอนุสัญญา CERD จากกระทรวงการต่างประเทศ
ตัวบทอนุสัญญา ICESCR จากกระทรวงการต่างประเทศ
พิธีสารเลือกรับของ CRC เรื่องการค้าเด็ก จากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
อนุสัญญาหลักของ UN ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ กสร.



แหล่งข้อมูล ตัวบทของตราสาร ๘ ฉบับข้างต้น มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงดังนี้

๑.เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ
- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  www.mfa.go.th/humanrights/images/stories/iccprt.pdf
?- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  www.mfa.go.th/humanrights/images/stories/icescrt.pdf?
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  www.mfa.go.th/humanrights/images/stories/crct.pdf
- อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
www.mfa.go.th/humanrights/images/stories/cerdt.pdf?
- อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
www.mfa.go.th/humanrights/images/stories/cedawt.pdf
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ  http://www.mfa.go.th/humanrights/download
๒. เว็บไซต์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
www.opp.go.th/fileupload/news/.../data_2_10_49_1_1173493101.doc
๓.เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
- อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว
www.home.dsd.go.th/icd/PDF/AX.doc

( หมายเหตุ ; อ้างอิงชื่อภาษาไทยของอนุสัญญาตามแหล่งข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศ )

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 12 มีนาคม 2014 เวลา 04:29 น. )