การประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่ 98

ระหว่างวันที่ 3-19 มิถุนายน 2552

ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วาระการประชุม

  • วาระที่ 1 รายงานตามข้อบังคับขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
  • วาระที่ 2 การพิจารณาตามข้อบังคับในเรื่องแผนงานและงบประมาณ ซึ่งจะใช้ในการดำเนินการขององค์การฯ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554
  • วาระที่ 3 การพิจารณาตามข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลและรายงาน เรื่องการดำเนินการตามอนุสัญญาและข้อแนะที่ได้มีการให้สัตยาบันและให้การรับรองของประเทศสมาชิก
  • วาระที่ 4 การพิจารณาเพื่อจัดทำมาตรฐาน เรื่องเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS)
  • วาระที่ 5 การอภิปรายทั่วไป เรื่องความเสมอภาคทางเพศ อันเป็นหัวใจสำคัญของงานที่มีคุณค่า โดยคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องความเสมอภาคทางเพศ
  • วาระที่ 6 การอภิปรายทั่วไป เรื่องการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตในภาพรวม

                                             ***********************

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2009 เวลา 06:50 น. )