ตราสารของ ILO


• อนุสัญญาพื้นฐานของ ILO

• อนุสัญญาที่ให้สัตยาบันแล้ว

• อนุสัญญาและข้อแนะอื่น ๆ

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2021 เวลา 02:21 น. )