ขอเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ แรงานโยกย้ายถิ่นฐาน และการค้ามนุษย์
จำนวน ๖ เรื่อง ได้แก่
. ข้อมูลเกี่ยวกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ ๑๘๔ ว่าด้วยคนงาน ทํางานบ้าน
.. ๒๐๑๑
๒. กฎหมายคุ้มครองคนงานทํางานบ้านของประเทศฟิลิปปินส์
. สถานะปัจจุบันของอนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๙ ว่าด้วยคนงานทํางานบ้าน ค.ศ. ๒๐๑๑
. สถานะปัจจุบันของพิธีสาร ค.. ๒๐๑๔ ส่วนเสริมอนุสัญญาฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงาน
บังคับ ค.. ๑๙๓๐
. การประมาณการเกี่ยวกับแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศทั่วโลกขององค์การ แรงงานระหว่าง
ประเทศ
(ILO Global Estimates on International Migrant Workers)
. ผลการประเมินประเทศในอาเซียนตามรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons: TIP Report)


รายละเอียดปรากฎตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 27 มีนาคม 2019 เวลา 01:42 น. )