รายชื่ออนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ประเทศไทยให้สัตยาบันแล้ว

อนุสัญญา ILO ทั้งหมด ๑๘๙ ฉบับ ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO แล้วจำนวน ๑๘ ฉบับ เรียงตามลำดับ พ.ศ. ที่ให้สัตยาบัน ดังนี้

อนุสัญญาฉบับที่ ๘๐ ว่าด้วยการแก้ไขบทบัญญัติท้ายบท Final Articles Revision Convention, ๑๙๔๖
ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ (๑๙๔๗)
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วยการแก้ไขบทบัญญัติท้ายบท Final Articles Revision Convention, ๑๙๖๑
ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕ (๑๙๖๒)
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๔ ว่าด้วยการยกเลิกการลงโทษทางอาญา (คนงานพื้นเมือง) Abolition of Penal Sanctions (Indigenous Workers) Convention, ๑๙๕๕
ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ (๑๙๖๔)
มีสถานะเป็นอนุสัญญาแขวน (Shelved Convention)**
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๕ ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ * Abolition of Forced Labour Convention, ๑๙๕๗
ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ (๑๙๖๗)
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๒๗ ว่าด้วยน้ำหนักสูงสุด *
Maximum Weight Convention, ๑๙๖๗
ข้อแนะประกอบอนุสัญญาฉบับที่ ๑๒๘ ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ (๑๙๖๘) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๔ ว่าด้วยการหยุดพักผ่อนประจำสัปดาห์ (ภาคอุตสาหกรรม) * Weekly Rest (Industry) Convention, ๑๙๒๑ ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ (๑๙๖๘)
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๙ ว่าด้วยการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน (ค่าทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุ)
Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, ๑๙๒๕ ข้อแนะประกอบอนุสัญญาฉบับที่ ๒๕
ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ (๑๙๖๘)
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๒๓ ว่าด้วยอายุขั้นต่ำ (เหมืองใต้ดิน)
Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965
ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
บอกเลิกการให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยผลของการให้สัตยาบัน อนุสัญญาฉบับที่ ๑๓๘ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐ วรรค ๔ ของอนุสัญญา
อนุสัญญาฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ *
Forced Labour Convention, ๑๙๓๐ ข้อแนะประกอบอนุสัญญาฉบับที่ ๓๕ ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ (๑๙๖๙)
อนุสัญญาฉบับที่ ๘๘ ว่าด้วยบริการจัดหางาน
Employment Service Convention, ๑๙๔๘
ข้อแนะประกอบอนุสัญญาฉบับที่ ๘๓
ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ (๑๙๖๙)
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๒๒ ว่าด้วยนโยบายการมีงานทำ
Employment Policy Convention, ๑๙๖๔
ข้อแนะประกอบอนุสัญญาฉบับที่ ๑๒๒ ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ (๑๙๖๙) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่ากัน *
Equal Remuneration Convention, ๑๙๕๑
ข้อแนะประกอบอนุสัญญาฉบับที่ ๙๐ ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ (๑๙๙๙)

อนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๒ ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก *
Worst Form of Child Labour Convention, ๑๙๙๙
ข้อแนะประกอบอนุสัญญาฉบับที่ ๑๙๐ ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ (๒๐๐๑)
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๓๘ ว่าด้วยอายุขั้นต่ำ *
Minimum Age Convention, ๑๙๗๓ ข้อแนะประกอบอนุสัญญาฉบับที่ ๑๔๖ ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ (๒๐๐๔)

อนุสัญญาฉบับที่ ๑๕๙ ว่าด้วยการจ้างงานและการฟื้นฟูอาชีพ (คนพิการ) ค.ศ. ๑๙๘๓
Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, ๑๙๘๓
ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ (๒๐๐๗)
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. ๒๐๐๖* Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006. ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒๐๑๖) อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. ๒๐๐๖* Maritime Labour Convention, 2006 ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒๐๑๖) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) ค.ศ. ๑๙๕๘* Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒๐๑๗) หมายเหตุ * หมายถึง อนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
** อนุสัญญาแขวน (Shelved Convention) หมายถึง อนุสัญญาที่คณะประศาสน์การ ILO พิจารณาแล้วว่า มีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ยังไม่มีมติว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร จึงให้รัฐสมาชิก ระงับการดำเนินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ชั่วคราว

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2021 เวลา 08:12 น. )