ขอเผยแพร่สถานะการให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ค.ศ. 2007 

รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

http://bit.ly/38X708Z