ขอเผยแพร่เอกสารต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ไทยได้ริเริ่มในช่วงการเป็นประธานอาเซียน เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้พิจารณาใช้ประโยชน์และเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรกรมต่อไป

รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
http://bit.ly/2HRFAFZ