กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยสินค้าปศุสัตว์ยังส่งออกพุ่งแรง แม้ทั่วโลกเผชิญกับ
วิกฤตโควิด-19 ยอดไตรมาสแรกทำได้ 1,173 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 18% ส่งออกไปคู่เจรจา
เอฟทีเอพุ่งทุกตลาด ทั้งญี่ปุ่น อาเซียน จีน ฮ่องกง

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.63 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า
แม้เศรษฐกิจโลกจะเผชิญภาวะถดถอยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่สินค้า
เพื่อการบริโภคยังเป็นที่ต้องการในตลาด ซึ่งไทยมีสินค้าปศุสัตว์เป็นสินค้าดาวเด่น

โดยจากการติดตามสถิติการค้าระหว่างประเทศช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 (ม.ค.-มี.ค.) พบว่า
ไทยสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ เช่น ไก่แปรรูป ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง
ไข่ไก่และสินค้าปศุสัตว์อื่นๆ สู่ตลาดโลกถึง 1,173 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 18% ตลาดส่งออกสำคัญ
ขยายตัวเกือบทุกตลาด เช่น ฮ่องกง ส่งออก 45 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 94% อาเซียนส่งออก 245
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 71% จีน ส่งออก 84 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 44.5% และญี่ปุ่นส่งออก 475
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 10% ซึ่งทั้ง 4 ประเทศนี้ เป็นประเทศที่ไทยทำความตกลงการค้าเสรี
(เอฟทีเอ) ด้วย.มียอดส่งออกรวมกันสัดส่วนกว่า 72% ของการส่งออกทั้งหมด โดยอีก23%
ส่งออกไปสหภาพยุโรปมูลค่า 271 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 0.50%

สำหรับสินค้าที่ส่งออกได้ดีในช่วงดังกล่าว เช่น ไก่แปรรูป ส่งออก 652 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 1.3%
มีสัดส่วน 56% ของการส่งออกทั้งหมด ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ส่งออก 230 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 29%
มีสัดส่วน 20% สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง ส่งออก 25 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 597% มีสัดส่วน 2% แล
สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ ส่งออก 203 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 116.5% มีสัดส่วน 17%

ปัจจัยที่ทำให้สินค้าไทยมีความได้เปรียบและมีศักยภาพในการแข่งขัน ส่วนหนึ่งมาจากความตกลง
เอฟทีเอที่ไทยมีกับคู่เจรจาอยู่ 13 ฉบับ 18 ประเทศ โดยมี 9 ประเทศ ได้แก่ จีน ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมียนมา บรูไน และฮ่องกง ยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้า
สินค้าปศุสัตว์ให้ไทยทุกรายการแล้ว

ทั้งนี้ หากดูเฉพาะปี 2562 ไทยส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไป 18 ประเทศคู่เจรจาเอฟทีเอได้รวม 3,393
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 82% ของการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ทั้งหมดของไทย และ
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2535 ซึ่งเป็นปีก่อนที่ความตกลงเอฟทีเอฉบับแรกของไทยกับอาเซียน
มีผลใช้บังคับ พบว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยขยายตัวขึ้นถึง 785% หากแยก
รายตลาดพบว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกตลาด เช่น จีน เพิ่ม 8,013% อาเซียน เพิ่ม 4,753%
ออสเตรเลียเพิ่ม 1,600% เกาหลีใต้ เพิ่ม 752% และญี่ปุ่น เพิ่ม 419% เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ทำให้บางประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง
เกาหลีใต้และอาเซียน เริ่มฟื้นตัวและผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง รวมถึงมีความต้องการสินค้า
อาหารที่สูงขึ้นประกอบกับประเทศผู้ส่งออกสินค้าปศุสัตว์อื่นๆ กำลังเผชิญกับสงครามการค้า
และโรคอหิวาต์ในสุกรระบาด จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะขยายการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ได้
แต่ผู้ประกอบการต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตให้สินค้าปศุสัตว์ไทยมีความสะอาด
ปลอดภัย ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค และทำให้สินค้าปศุสัตว์ไทยเป็นที่นิยม
ในตลาดโลกได้เพิ่มขึ้น

ขอบคุณข่าวจาก
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880913?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=economic

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2020 เวลา 07:51 น. )