เริ่มแล้ว! “SUBCON THAILAND Virtual Edition Powered by INTERMACH and MTA Asia”
บนออนไลน์เต็มรูปแบบ

น.ส.ซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 21-24
ก.ย.นี้ บีโอไอร่วมกับอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดงาน “SUBCON THAILAND Virtual Edition Powered by INTERMACH and MTA Asia” ในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
ผ่านช่องทาง www.subconthailand.com/VE เวลา 09.00-18.00 น. เพื่อสร้างโอกาสการเชื่อมโยงและสร้าง
ความร่วมมือทางธุรกิจ

“เบื้องต้นมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก อาทิ MERCEDES-BENZ, ELECTROLUX, ISUZU MOTORS,
KAWASAKI MOTORS, THAI SAMSUNG ELECTRONICS, KOHLER, SIAM KUBOTA, SAKUN
C INNOVATION, VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS เป็นต้น คาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ประมาณ 300 คู่ และมีมูลค่าการเชื่อมโยงที่คาดว่าจะเกิดการซื้อขายในอนาคต
ประมาณ 1,200 ล้านบาท”น.ส.ซ่อนกลิ่น กล่าวโดยไฮไลต์สำคัญคือ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ให้ผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมสามารถเจรจาธุรกิจทางออนไลน์ระหว่างกัน และสามารถ
ทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านโปรแกรม เพื่อลดเวลาในการดำเนินการทำนัดหมายระหว่างงาน

ด้านนางสุกัญญา อมรนุรัตน์กุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการอาวุโส อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ กล่าวว่า งาน
SUBCON THAILAND Virtual Edition Powered by INTERMACH and MTA Asia ครั้งนี้มีผู้ผลิตชิ้น
ส่วนเข้าร่วมงานกว่า 100 ราย ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กส์ทรอนิกส์ อุตสาหกรรมสนับสนุน
การแพทย์ อุตสาหกรรมอากาศยานและซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล ก่อสร้าง อุตสาหกรรมระบบราง หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอื่นๆ จากทั่วโลก นอกจากนี้ ยังแบ่งโซนกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ Conference Theatre โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการชั้นนำ
จากทั่วโลกกับหลากหลายประเด็นหัวข้อสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการกว่า 40 หัวข้อ ที่อยู่ในความ
สนใจของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ตอบโจทย์ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิตอล อาทิ
อินเตอร์แมค ฟอรั่ม (INTERMACH Forum) สัมมนาการเพิ่มขีดความสามารถเอสเอ็มอีในการผลิตด้วย
เทคโนโลยี Lean IOT และ Lean Automation, การสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3D สู่การ
ออกแบบอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต เป็นต้น ภายใต้มาตรฐานการจัดงานออนไลน์ระดับโลก

“ขณะนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วกว่า 3,000 ราย”นางสุกัญญา กล่าว นอกจากนี้ ยังจัดให้มี
INTERMACH Showroom แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ออกแบบให้ง่ายต่อการค้นหาผลิตภัณฑ์ รวบรวม
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการทำงานและลดต้นทุนธุรกิจ รวมทั้งยังเพิ่ม
ช่องทางเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วนสามารถนำเสนอสินค้า/บริการของตนเองผ่านช่องทาง
ออนไลน์ โดยจะมีช่องแชตไว้ให้ผู้ที่สนใจสามารถพูดคุยหรือติดต่อกับบริษัทบนแพลตฟอร์มอย่างสะดวก
มีกิจกรรมพบปะผู้ประกอบการ เพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่จะช่วยเติมเต็ม
สายการผลิตของโลก ตอบโจทย์การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนภายในและต่างประเทศ

ขอขอบคุณข่าวจาก
https://www.khaosod.co.th/economics/news_6632463

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 21 กันยายน 2021 เวลา 08:22 น. )