ตกงานเช็คด่วน! ประกันสังคม เปิดแอปฯ "ไทยมีงานทำ" ช่วยหางาน-ขึ้นทะเบียนว่างงาน

ประกันสังคม เปิดตัวแอปพลิเคชั่น "ไทยมีงานทำ" ให้ขึ้นทะเบียนรายงานตัวกรณีว่างงานเพื่อรับประโยชน์
ทดแทน และช่วยค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติม

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระบุ สำนักงานประกันสังคม
ร่วมมือกับกรมการจัดหางาน พัฒนาระบบ e-Service เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 กรณีว่างงาน
จากการที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน สามารถขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
https://e-service.doe.go.th หรือผ่านระบบมือถือ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ไทยมีงานทำ” ได้ทั้ง
ระบบios และ Android เพื่อทำรายการเพียงแนบไฟล์เอกสารสำเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ในระบบ
โดยไม่ต้องมายื่นเอกสารใดๆ ที่สำนักงานประกันสังคมอีก

เมื่อผู้ประกันตนสมัครใช้งานในแอปพลิเคชั่นดังกล่าวแล้ว สามารถตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียน และ
รายงานตรวจสอบสถานะการรับสิทธิประโยชน์ทดแทน เช่น วันที่รายงานตัวครั้งต่อไป ผลการพิจารณา
และจำนวนเงินที่ได้รับ ส่วนในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้รายงานตัวตามกำหนด (ล่าช้า) ก็สามารถรายงาน
ตัวผ่านแอปพลิเคชั่นนี้ได้ หรือหากในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้รายงานตัวในงวดเดิม ระบบฯ ก็จะขึ้นให้
รายงานตัวในงวดถัดไป ก็สามารถรายงานตัวในงวดเดิมได้ แต่ต้องระบุเหตุที่รายงานตัวล่าช้า เพื่อ
ประกอบการพิจารณาสมควรได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในงวดนั้นๆ หรือไม่

นอกจากนี้ การใช้งานแอปพิเคชั่นดังกล่าว ยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานสามารถ
ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้ หากในกรณีที่ผู้ประกันตน มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนัก
งานประกันสังคม หรือสายด่วน 1506 กด 1

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวย้ำ “ผู้ประกันตนว่างงาน อย่าลืม! ดาวน์โหลด Application
“ไทยมีงานทำ” เพื่อความสะดวกในการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวได้สะดวก ทุกที่ทุกเวลา ลดขั้น
ตอนการยื่นเอกสารไม่ต้องเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคม หรือสำนักงานจัดหางาน
พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านบริการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ ผู้ว่างงานให้กลับเข้า
สู่ตลาดแรงงานได้อย่างยั่งยืน

ขอขบคุณข่าวจาก https://www.sanook.com/money/848072/

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2021 เวลา 02:38 น. )