new2.png

เอกสารแปล เรื่องงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green jobs)

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 จากแผงขายของในตลาดสู่โลกเทคโนโลยีสารสนเทศ ILS 297
22 องค์การแรงงานระหว่างประเทศและกลุ่มบริษัท H&M ขยายความเป็นหุ้นส่วน ILS 353
23 มาตรฐานแรงงานไทย (TLS. 8001-2010) กับอนุสัญญาพื้นฐาน และมาตรฐานด้านแรงงานและจรรยาบรรณทางการค้าอื่น ๆ ILS 555
24 การกำหนดเวลาทำงานในสถานที่เลี้ยงสัตว์ (Farm) ILS 1064
25 การประเมินคุณค่าของงาน ILS 494
26 ข้อมูลเรื่อง สรุปหลักการเรื่อง การคัดเลือกผู้แทนขององค์กรแรงงาน ภายใต้อนุสัญญาฉบับที่ 87 ILS 452
27 การเจรจาหารือประเด็นแรงงานระหว่างไทย-อียู ILS 823
28 ข้อมูลด้านอาชีวอนามัย สำหรับกลุ่มแรงงานอิสระ แรงงานตามฤดูกาล และแรงงานนอกระบบ ของประเทศสมาชิกอาเซียน ILS 1476
29 สิทธิการลาพักผ่อนประจำปีของลูกจ้างในประเทศสมาชิกอาเซียนและกลุ่ม G7 ILS 1461
30 การคุ้มครองสิทธิแรงงานของคนงานทำงานบ้าน (Domestic Workers) ตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILS 683
31 สถานการณ์แรงงานระหว่างประเทศ เรื่อง กฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแรงงานในประเทศไทย Administrator 616
32 สถานณการณ์แรงงานระหว่างประเทศ เรื่อง ห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chains: GSC Administrator 969
33 คำแปลอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยฯ Administrator 750
34 รายงานผลการสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98 Administrator 663
35 "AFL-CIO เรียกร้องให้ระงับการให้สิทธิ GSP สหรัฐฯ แก่ประเทศไทย" Administrator 990
36 จำนวนพนักงานตรวจแรงงานที่เหมาะสมต่อจำนวนลูกจ้าง Administrator 812
37 ประเด็นควรรู้ MLC Administrator 793
38 ตัวอย่างหน่วยงาน/คณะกรรมการไตรภาคี Administrator 740
39 ข้อมูลนำเสนออนุสัญญาฯ ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ฉบับที่ 188 (2550) Administrator 796
40 รายงานผลการสัมมนาฯอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล Administrator 740
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL